Слабо развитие и ниско потребление характеризират месодайното говедовъдство у нас

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

mesodajni_govedaГоляма част от продукцията се формира не от животни с месодайни, а с маслодайни качества

Месодайното направление в говедовъдството у нас  е твърде слабо развито, като голяма част от продукцията се формира от животни с млекодайни характеристики. Това констатира по време на презентация на тема  „Предизвикателства пред развитието на месодайното говедовъдство” Стилиян Гребенчарски от  inteliagro.
Ниските средно живо тегло за клане и рандеман, спрямо установените стандарти се определят от липсата на професионализация. Слабите показатели на животните предопределят ниските изкупни цени, които остават на дъното спрямо тези в  ЕС. Експертите имат основания да смятат, че на вътрешния пазар  на говеждо месо  доминира сивия сектор. Те препоръчват   полагането на целенасочени усилия за подобряване на селекцията, репродукцията, здравния статус на животните и професионализацията в месодайното направление, за да се оползотвори потенциала както на вътрешния пазар, така и за износ.
Липсата на критерии за стопанствата, които ползват обвързана подкрепа,  и ниският праг на участие от 5 животни спомагат за задържане на пазара на неефективни и нископродуктивни ферми, обричайки ги на фалит.

Потреблението на говеждо месо у нас е около килограм годишно, при средно потребление в света от 6 кг, за САЩ- 25 кг., а за Хонконг- 56 кг . Основните причини  за ниското търсене на говеждо месоу нас са  липсата на традиция в храненето и ниската покупателна способност на населението. Въпреки това през последните години се наблюдава увеличаване на интереса към говеждото месо заради формирането на по-платежоспособни групи от потребители главно в големите градове на страната, както и вследствие на нарастващия туристически поток.
България се намира в близост както до някои големи вносители, а също и до някои от най-динамично развиващите се пазари в региона.

Ръст с над ¼ на глобалния пазар

Screen+Shot+04-28-16+at+10.22+AM

 За последните три десетилетия глобалният пазар на говеждо месо се е увеличил с над ¼ , като това се дължи основно на развиващите се пазари, докато в развитите се забелязва стагнация на консумацията. Производството успява да задоволи нарастващото търсене при по-малък брой кланични животни и по-висока продуктивност. До 2020 година се очаква пазарът да отбележи ръст от 5%, а до 2025 година с 10%. В средносрочен план се очаква спад на цените на говеждото месо заради низходящата тенденция на зърнените пазари и поевтиняването на фуражите.

Основните предизвикателства пред сектора са свързани със забавянето на глобалния икономически растеж (особено в Китай); нарастващите административни и потребителски изисквания за условията на отглеждане и клане, и емисиите парникови газове; промяна в хранителните навици, особено що се отнася до преработено месо.
Презентацията беше част от публичното представяне на електронната система за развитие на месодайното говедовъдство в България, създадена по проект на Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България – АРМПГБ, състояло се в края на април в Сливен.

ИнтелиАгро работи върху пазарен анализ за състоянието и перспективите пред сектора, който ще бъде официално представен в началото на юни тази година. Той ще включва и предложения за изменение на механизма за подкрепа, така че тя да е максимално ефективна и целенасочена.

По материали на inteliagro

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар