#EURACTIVAgri&Food‏ : Приоритет на инвестициите и по-голяма консултантска помощ ще привлекат младите в земеделието

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×

Медиите трябва повече да отразяват живота в селските региони

Дискусия за бъдещето на младите фермери в земеделието

 В микроблогинг платформата Twitter вчера   се проведе дискусия с Пауло де Кастро, заместник председател на комитета по земеделие в ЕП, депутатите на ЕП Мариана Петир и Пол Бранън COPA –COGECA. Представители на първият онлайн магазин за картофи, Съвета на младите фермери и др. .   Основните въпроси, на които участвалите в дебата дадоха отговори бяха: Кои са основните предизвикателства пред новото поколение, което се опитва да влезе в аграрния сектор? Защо новото поколение е необходимо на селските региони и земеделието в ЕС? Достатъчно амбициозни ли са новите предложения  в ОСП, за да бъдат привлечени младите в сектора? Каква трябва  да е ролята на новите технологии и как медиите могат да допринесат за привличане на младите в земеделието?

Ето какви бяха някои от отговорите на така зададените въпроси:

EURACTIV Agri & Food‏ : Кои са основните предизвикателства пред новото поколение, когато се опитва  да влезе  в земеделието в ЕС?

EU Agriculture: Основните предизвикателства пред младите, които искат да се занимават със земеделие  са свързани с достъпа до земеделска земя и кредитирането. Тези бариери са взети предвид в нашите предложения за бъдещето на ОСП , като  ще се насърчават страните от ЕС да правят повече на национално ниво. Според Benedetta Liberace прекомерната бюрокрация затруднява младите фермери в началната фаза на заниманията им със земеделие. PaoloDe Castro е на мнение, че трябва да се намерят ефективни и иновативни решения за повишаване на продуктивността на стопанствата. Несигурността по отношение на използването на иновативните технологии  изострят ситуацията и правят европейските фермери недостатъчно конкурентноспособни, докато пазарите продължават да процъфтяват благодарение на тези нововъведения.

Нелоялните търговски практики според Мариана Петир също са пречка пред младите фермери. Тя припомни, че ЕП е приело наскоро общоевропейски норми по този въпрос. Според Potato Market секторът се нуждае от по-голяма прозрачност.

EURACTIV Agri & Food‏ : Защо новото поколение е необходимо на селските региони  и аграрния сектор  в ЕС?

Според EU Agri малко над 5% от 11 млн. ферми в ЕС се обработват от земеделски производители под 35 години. За разлика от това, 31% от всички земеделски стопани в ЕС са над 65 години, а инвестирането в новото поколение е необходимо за запазване на конкурентноспособността и устойчивостта на селските райони. Евродепутатката  Мариана Петир изнесе информация, че  през  2016 година 59,6% от работещите в земеделието са били на възраст  40-64 години. Според Паоло де Кастро смяната на поколенията е много важен процес  за да не се загубят знанията и традиционни производства, които владее сегашното поколение.

Представители на европейските институции и неправителствени организации обсъдиха предизвикателствата пред младите фермери

EURACTIV Agri & Food‏ : Достатъчно амбициозни ли са новите предложения  в ОСП, за да бъдат привлечени младите в сектора?

EU Agri:  Предложенията за бъдещето на ОСП  представляват исторически пробив за подпомагане на младите фермери. За първи път държавите-членки ще бъдат задължени да обяснят подробно всички политики и финансови помощи, които ще предоставят на новите поколения. Според Алекс Вантини трябва да се засили консултантската подкрепа за младите фермери, за да се подпомогнат в началото на дейността им, и да се даде приоритет на инвестициите, предложени от млади фермери. В дебата се включи и комисар Хоган, който заяви, че държавите членки ще са тези, които ще трябва да предложат политики по отношение на  смяната  на поколенията в сектора.

EURACTIV Agri & Food‏ :Каква трябва  да е ролята на новите технологии и как медиите могат да допринесат за привличане на младите в земеделието?

EU Agri: Младите  земеделски производители в Европа са сред най-иновативните и перспективни в начина, по който работят. Улесняването на достъпа до нови технологии за сектора е приоритет за ОСП – 10 милиарда евро по програма „Хоризонт” ще бъдат посветени за иновации. Според Карло Мария Рехир  са необходими освен иновации и опростяване както и повишаване на рентабилността. Джовани Колдирети е на мнение, че новите технологии могат да помогнат на младите фермери но те трябва да са достъпни и приложими. Освен това трябва да се организират обучения и информационни  срещи . От ASAJA Брюксел заявиха, че достъпът до широколентов  интернет трябва да предхожда  каквито и да са нови технологии.

Според Jair медиите са важен инструмент за повишаване на популярността на храните сред потребителите и на  интереса на младите фермери към земята. Пол бранън от ЕП добавя, че ролята на медиите е важна и за това, да се изтъкне и подчертае , че земеделието е работа и за жените освен за мъжете. Освен това според ASAJA е важно в медиите да се разказват колкото може повече истории на различни фермери. „Медиите трябва по-често да отразяват живота в селските райони”, каза и Мариана Петир.

Попитахме и ние хърватската евродепутатка Мариана Петир и представителите на Европейския съвет на младите фермери.

@marto16: Госпожо  Петир какво може да направи ЕП, за да улесни достъпа на младите хора до земеделска земя? Напоследък различни млади фермери се оплакаха, че това е един от основните проблеми, пред които са изправени начинаещите фермери. Ще предприемете ли инициатива за по-голям контрол над спекулативните сделки със земя?

@marijana_petir Вече го направихме. По наша инициатива ЕК излезе с Ръководството за собствеността върху земята. ЕП следва да насърчи държавите-членки да улеснят и да отдадат приоритет на достъпа до земя за млади земеделски производители.

@marto16 Каква е позицията на Съвета на младите фермери  по отношение на поисканите промени в ОСП и какво смятате по отношение на националните  стратегии? Къде е мястото на младите фермери в Тях?

От CEJA Yong Farmers ни препратиха към тяхната позиция, в която се казва, че се настоява за още по-амбициозна политика спрямо младите фермерии обновяване на поколенията в аграрния сектор. Многократно изразяваните ангажименти спрямо  младите фермери според CEJA Yong Farmers трябва да се съчетаят  с конкретни мерки за финансова подкрепа на ниво стопанства. „Членовете на ЕП са отговорни да подкрепят младите хора, за да изградят своето бъдеще в”, се казва още в позицията на организацията. Предоставянето на бюджетни средства за млади земеделски производители в законодателните предложения е справедлива отправна точка, но предложената сума няма да бъде достатъчна за изпълнение на целта на политиката за обновяване на поколенията. Трябва да се демонстрира по-голяма амбиция на равнище ЕС, считат от съвета на  младите фермери,

 Мартин Иванов

По материали от Twitter

Снимки: Twitter

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар