Венета Нанева: Искаме по-голяма гъвкавост и доверие към местните инициативни групи

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Email -- Filament.io 0 Flares ×
Rate this post

Бизнесът в региона се нуждае от по-гъвкаво управление на подхода ЛИДЕР

Венета Нанева и Надка Кротева, двигателите на местната инициативна група в Разлог

Какво се случи с местната  инициативна група в Разлог в последните две години? Вие ли сте образец за страната?

Не бих казала това. През  2016 година сключихме договор за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) и започнахме нейното изпълнение през следващата година. Към момента от седем мерки в нея сме обявили покани за прием на проекти по пет, а по някои от тях сме обявили и втори прием. Имаме голям интерес към мярката за финансиране на неземеделски дейности, по която имаме 15 проектни предложения, от които са одобрени девет. Разполагаме с 1,5 млн. евро за финансиране на проекти по обявените от нас мерки. 49% от тези пари са за мярката за неземеделски дейности. Имаме и няколко обявени проекта за финансиране по мярка 4.1. за финансиране на земеделски стопанства, както и два проекта за преработка на селскостопанска продукция. По тази мярка е изпълнен проекта за месокомбината в Разлог, където се произвежда по уникална технология  прочутия „Разложки старец”. Предприятието е изградено по ЛИДЕР и съобразено с всички европейски стандарти. Те кандидатстват за закупуване на специализирани машини. Освен това имаме обявен прием за общински проекти за три спортни площадки в селата в региона, и един социален проект на сдружение ШАНС, които искат да направят елеватор за инвалидни колички и ще закупят уреди за учебните занятия на децата.

Казахте че има голям интерес за кандидатстване по мярката за неземеделски дейности. Какви други проекти са обявени по нея? Имате ли проекти за изграждане на ВиК?

Не, защото при нас общинските проекти са с праг до 25 хил. евро, а освен това тъй като  в МИГ се включва и местната власт, сме решили да насочим ресурса към малки проекти. В нашата стратегия е важно да отбележим, че един от основните пунктове,е мерките да са насочени към малки предприятия и земеделски производители в региона.

През миналия програмен период имаме реализирани 35 проекта в МИГ Разлог, един от  които е за нова услуга-за химическо чистене, както и за дървопреработващо предприятие, което достави оборудване за да затвори цикъла за производство на мебели. Имаме освен това печатарско предприятие и проектанска фирма, дейността на които е подпомогната със средства по подхода ЛИДЕР.

Има ли интерес към проекти в сферата на изкуството и занаятчийството ?

Да, има доста голям интерес, и хората са доста активни. Неправителствена организация изгради туристически информационен център, където работят двама души. Той е е много живописно уреден, и в него се продават най-различни сувенири, които са изработени от местни жени . С всички финансирани по подхода ЛИДЕР проекти бяха създадени 45 работни места, които са устойчиви, като дори в химическото чистене се оказаха недостатъчни, и сега там работят 7 човека.

Една стратегия с ресурс от 1,5  млн. евро не може да разреши всички проблеми на региона, но положителното е, че има интеграция между планове, проекти, стратегии с различни източници  на финансиране и различни организации. И тъй като местната ни инициативна група включва 58 физически и юридически лица, част от тях са местни фирми и НПО-та, и така се получава едно положително взаймодействие и допълване.

Имаме една друга интересна мярка по Регламент 13005, свързана със съхраняване на местната идентичност, като насърчаваме партньорството между водещ кандидат и току що прохождащи неправителствени организации. Така последните получават възможност да натрупат  ценен административен капацитет. Изпълняваме и проекти по трансгранично сътрудничество по подхода ЛИДЕР, като предходния период сме изпълнили проект с екологично туристическа насоченост с партньори от Франция, Турция и Австрия. Сега току що приключихме  нов проект за транснационално сътрудничество с екологична насоченост с партньори както от България, така и от страни членки на ЕС. По нея си партнираме с МИГ Поморие, както и с местни инициативни групи от Чехия, Испания и Италия. Съвместните ни дейности включват събиране на добри екологични практики като управление и рециклиране на отпадъците и издаване на каталог.

Имате ли проекти свързани с фермерските пазари?

Да, искаме да ги подпомогнем, като изработим специални дървени къщички за всички фермери, които искат да продават своята продукция. Ще разчитаме на общината да може да управлява този пазар. Освен това искаме да направим кампания за насърчаване на екологично отговорния бизнес. Имаме вече промени в нагласата за рециклиране на отпадъци, като сме провели летни обучения с деца по темата.  Освен това подготвяме още един проект с френски партньори за ревитализация, по който имаме намерение в селата в региона да направим  специални места, където да бъдат посрещани туристите. Там ще могат да се излагат и картини на местни творци и продукти, така че да се насърчават местните производители.

Какво предлагате като мерки за намаляване на административната тежест и за повишаване на капацитета на МИГ-овете, така че да могат сами да развиват проектите си?

Ние имаме асоциация на местните инициативни групи, като в момента подбираме участници в работните групи по отделните програми, които  са за планиране на новия програмен период. В момента наблюдаваме едно презастраховане от страна на управляващия орган и ДФЗ. Местните инициативни групи подготвят проектите, които се подават чрез ИСУН, като преди това  се провежда процедурата за подбор и оценка, като всички документи се качват в системата. Ние чакаме  това одобрение доста дълъг период, като за да се одобрят проектите от фонд „Земеделие” отново трябва да разгледат детайлно всички документи. Този целият процес ни отнема вече повече от 5-6 месеца, и това ни затормозява, защото бизнеса няма търпение да осъществи проектите си. За новия програмен период бихме искали  да предложим един управляващ орган, който да е  по-гъвкав, и да има малко повече доверие към местните инициативни групи, без да се налага повторна намеса на фонда.

Смятате ли че трябва да се направи нещо за авансово предоставяне на средствата по проектите? По време на конференцията се спомена, че това ще е сред приоритетите на европейската мрежа по ЛИДЕР за новия програмен период?

Да, каза се  че има нужда от подобно авансово финансиране. В този период се създаде един гаранционен фонд, който да гарантира до 50% от банковите кредити. Що се отнася до МИГ-овете, ние имаме нормативна регламентация за авансово плащане  на 50% от одобрения годишен бюджет. През тази година обаче бяхме неприятно изненадани, от това, че ни казаха, че ще получим тези 50% авансово едва след като са ни изплатени заявките за предходен период тоест за 2018 година които обаче не могат да ни се изплатят докато не са одобрени процедурите. Така попаднахме в един омагьосан кръг. Това обаче вече е преодоляно  като затруднение.

Мартин Иванов

В интервюто са използвани въпроси на колеги и от други медии

Loading Facebook Comments ...

Вашият коментар